ბუნებრივი კატასტროფების ანგარიშგება

ბოლო დროს მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფის შესახებ ინფორმაციის შესაყვანად გამოიყენეთ შესავსები ფორმა (entry form).  შეგიძლიათ შეიყვანოთ ადგილმდებარეობა, მისამართი, საკრებულო, ბუნებრივი

კატასტროფის სახეობა, თარიღი, მიყენებული ზიანი (მაგ. შენობა–ნაგებობებზე, გზებზე, სახნავ–სათეს მიწებზე) და საკონტაქტო ინფორმაცია. არსებობს მოვლენის ამსახველი ფოტომასალის ატვირთვის შესაძლებლობა. ასევე, შეგიძლიათ ინტერაქტიული რუკის მეშვეობით მიუთითოთ მოვლენის ადგილმდებარეობა Google Maps/Open Street Map–ზე.