ტელეფონის ნომერი საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში

საგანგებო სიტუაციის შემთხვევებისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომერი: 111, 112 შეიძლება გამოყენებული იყოს ნებისმიერი ბუნებრივი ან ანთროპოგენული კატასტროფის დროს.

რეკომენდაციები!

ნებისმიერი საგანგებო სიტუაციის დროს გამოიჩინეთ თავშეკავება და არ ჩავარდეთ პანიკაში!!!