ბუნებრივი კატასტროფების მონაცემთა ბაზა

ეს ინსტრუმენტი გაძლევთ საშუალებას გააკეთოთ მოთხოვნა საქართველოში აღრიცხული სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. მონაცემთა ბაზის ვიზუალიზაცია შესაძლოა მოხდეს წერტილების (პუნქტების) სახით, რაც

ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ტიპის მოვლენის გავრცელების ანალიზის საშუალებას იძლევა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიყვანოთ შესაბამისი მოთხოვნა მუნიციპალიტეტის მიხედვით, შეარჩიოთ მოვლენათა სახეობები, სასურველი პერიოდი და შემდეგ მიიღოთ რუკა, რომელზედაც ასახული იქნება მომხდარ მოვლენათა რაოდენობა თითოეულ მუნიციპალიტეტში.