სახელმძღვანელოები

აქედან თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებასთან დაკავშირებული მასალა, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას საფრთხეებისა და რისკების შეფასებისას GIS ტექნოლოგიებისა და დისტანციური ზონდირების გამოყენებაზე, ასევე რისკის ინფორმაციის სივრცულ დაგეგმარებასა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებებში გამოყენების შესახებ: