საფრთხეები და რისკები

ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე გამოსახოთ საფრთხეების, რისკის პირისპირ მყოფი ელემენტებისა და რისკის რუკები. საფრთხეების რუკები ხელმისაწვდომია 10 სხვადასხვა ტიპის ბუნებრივი საფრთხისთვის

(მიწისძვრა, წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათა ცვენა, თოვლის ზვავი, ტყისა და ველის ხანძარი, გვალვა, ძლიერი ქარი და სეტყვა). შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის შერჩევისას თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია შენობა–ნაგებობების, მოსახლეობის, გზების, მილსადენების, მთლიანი შიდა პროდუქტის, სახნავ–სათესი მიწების, ტყეებისა და დაცული ტერიტორიების საფრთხეების, რისკის პირისპირ ყოფნისა და რისკების შესახებ.