საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენებისა და რისკების ატლასი


ატლასში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია ბუნებრივი სტიქიური მოვლენებისა და რისკის პირისპირ მყოფი ძირითადი ელემენტების (მაგ. შენობა–ნაგებობები, მოსახლეობა, მთლიანი შიდა პროდუქტი), მოწყვლადობის სხვადასხვა ტიპების (ფიზიკური, სოციალური, ეკოლოგიური, ეკონომიკური) და საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი რისკების შესახებ. ატლასი მომზადდა კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელისა (CENN) და ტვენტეს უნივერსიტეტის გეოინფორმაციული მეცნიერებისა და დედამიწის შემსწავლელი ფაკულტეტის (ITC) მიერ განხორციელებული პროექტის “ინსტიტუციური გაძლიერება საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისათვის” ფარგლებში. პროექტი დაფინანსდა ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამის (MATRA) მიერ. ატლასის PDF ფორმატში ჩამოტვირთვა შესაძლებელია აქ:

წინასიტყვაობა
თავი 1: შესავალი
თავი 2: საბაზისო მონაცემები
თავი 3: ბუნებრივი საფრთხეები საქართველოში
თავი 4: რისკის პირისპირ მყოფი ობიექტების ანალიზი
თავი 5: მოწყვლადობისა და რისკის ანალიზი
თავი 6: დასკვნები და რეკომენდაციები
დანართი