საზოგადოებრივი პროფილი

საშუალებას გაძლევთ შეადგინოთ საფრთხისა და რისკის რუკები რეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან საკრებულოს დონეზე. შერჩეული ადმინისტრაციული ერთეულისთვის თქვენ მიიღებთ ბუნებრივი საფრთხის 10 სახეობის

რუკას. ასევე მიიღებთ ინფორმაციას რისკის პირისპირ მყოფი ელემენტებისა და 50 წლის ათვლის პერიოდში მოსალოდნელი დანაკარგების შესახებ როგორც გრაფიკული, ისევე ცხრილური ფორმით.