ბეჭდური ატლასი

რისკის ატლასი შეიცავს საქართველოსთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი საფრთხეების, რისკის პირისპირ მყოფი ელემენტების, მოწყვლადობისა და რისკების ამსახველ მრავალ რუკასა და განმარტებით ტექსტს. ატლასში ასევე

წარმოდგენილია ბუნებრივ და სოციალურ პირობებთან დაკავშირებული საბაზისო რუკები, რომლებშიც ნაჩვენებია სხვადასხვა ტიპის მოწყვლადი ელემენტები (ფიზიკური, სოციალური, ეკოლოგიური, ეკონომიკური) და საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი რისკები. ბეჭდური ატლასის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია pdf ფორმატში.