ადგილობრივი მაგალითები

აქედან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ რამდენიმე ანგარიში ადგილობრივი მაგალითების შესახებ, რომლებიც შესრულდა CENN–ისა და ტვენტეს უნივერსიტეტის გეოინფორმაციული მეცნიერებისა და დედამიწის

შემსწავლელი ფაკულტეტის (ITC) მიერ განხორციელებული პროექტის „ინსტიტუციური გაძლიერება საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისათვის“ ფარგლებში. პროექტი დაფინანსდა ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამის (MATRA) მიერ.