ბუნებრივი საფრთხეები

ეს არის ფონური ინფორმაციის ნაწილი. აქ თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ანგარიშები, რომლებიც განმარტავენ 10 სახეობის საფრთხის რუკის შექმნის პროცესს (მიწისძვრა, წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათა ცვენა,

თოვლის ზვავი, ტყისა და ველის ხანძარი, გვალვა, ძლიერი ქარი და სეტყვა). ეს რუკები მომავალში კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. მომხმარებლებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ შემოთავაზებები რუკების დახვეწის გზების შესახებ.