ბუნებრივი კატასტროფების შემცირება

აქედან თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ბუნებრივი კატასტროფების შემცირებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს სატრენინგო მასალებს საფრთხეებისა და რისკების შეფასების მიზნით GIS

ტექნოლოგიებისა და დისტანციური ზონდირების გამოყენების, ასევე რისკის ინფორმაციის სივრცულ დაგეგმარებასა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებებში გამოყენების შესახებ.